Ngày 24-10-2016

Trang chủ | Diễn đàn | SiteMap | Bản đồ VN | English

  Tin tức - Sự kiện

  Phổ biến kiến thức

  Văn bản pháp quy

  Hệ thống CTNH 2.0

  Hỏi - Đáp về CTNH

  Công nghệ XL CTNH

  Ảnh-Video-Multimedia

 

ServicesSee net-traffic
www.chatthainguyhai.net
Văn bản pháp quy

Quyết định về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý tài nguyên nước.


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                     

Số:  42 /QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4    năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả

tại Cục Quản lý tài nguyên nước

                                                                                                                                                                                                                                             

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 600/2003/QĐ-BTNMT ngày 8 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” về thủ tục hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ công văn số 1222/BTNMT-TCCB ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” về thủ tục hành chính tại các Cục

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục và Trưởng phòng Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ quan Cục Quản lý tài nguyên nước trực thuộc Phòng Pháp chế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục:

1. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã được giải quyết cho cá nhân, tổ chức về các công việc sau:

- Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

- Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

- Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

- Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

- Xét duyệt quy hoạch các lưu vực sông lớn

- Góp ý các dự án của Bộ, ngành, địa phương chuyển đến Cục

- Các công việc khác có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo phân công của Cục.

2. Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với công việc liên quan do Cục quản lý

3. Công khai các thủ tục hành chính, lệ phí, quy trình và thời gian giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính do Cục quản lý

4. Theo dõi, tổng hợp thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Cục

5. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Cục việc giải quyết, xử lý các hồ sơ, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức

6. Đề xuất Cục trưởng về việc cải cách thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện

7. Hàng ngày cung cấp thông tin, báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Cục cho Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ quan Bộ

8. Định kỳ hàng tháng báo cáo Cục trưởng và lập báo cáo của Cục trình Bộ trưởng về kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Cục

9. Quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Cục, Trưởng phòng pháp chế, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3

- Bộ trưởng (để b/c)

- Thứ trưởng Nguyễn Công Thành (để b/c)

- Các Vụ: TCCB, PC (để b/c)

- Văn phòng TN & TKQ tại cơ quan Bộ (để b/c)

- Lãnh đạo Cục

- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục

- Lưu: VT, VP. Hữu

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thái Lai

 

  Back to Prev Quay lại
* Mục lục tin:
id_2489 (#56188) REACH: Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất - 4/12/2011
id_2011 (#29236) Văn bản pháp quy về môi trường - 14/12/2008
id_1965 (#20484) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tài nguyên nước - 19/11/2008
id_1687 (#6055) Hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích - 6/5/2008
id_1683 (#2149) Xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích - 5/5/2008
id_1644 (#1710) Bản dự thảo luật công nghệ cao - 16/4/2008
id_1622 (#18945) Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường - 1/4/2008
id_1357 (#7211) Hiện trạng môi trường và quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - 15/10/2007
id_1356 (#4258) Nghị định số 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp: Xã hội hóa đầu tư phát triển thoát nước - 15/10/2007
id_1104 (#4543) Cảnh báo độc chất từ môi trường có nguy cơ gây bệnh ung thư - 14/7/2007
id_1103 (#4788) Sửa đổi Nghị định 80/2006 về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường Xác định rõ cách thức, giải pháp trưng cầu ý dân - 13/7/2007
id_1011 (#2114) VĂN BẢN SỐ 81/2007/NĐ-CP:Nghị định - Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước - 16/6/2007
id_1010 (#2382) Quyết định về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý tài nguyên nước. - 16/6/2007
id_968 (#19751) Quyết Định của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 01 năm 2007 V/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” - 9/2/2007
id_966 (#25593) QUYẾT ĐỊNH 64 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - 4/2/2007
id_963 (#6593) NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ - Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải - 22/1/2007
id_962 (#20555) LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - 20/1/2007
id_961 (#2533) Thông báo của Bộ TN&MT về đề án Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020 - 20/1/2007
id_960 (#25866) Luật Tài nguyên nước - 20/1/2007
id_948 (#28019) Danh sách văn bản pháp quy ban hành (Bộ TN&MT) - 8/1/2007  Next to Page 2

Mục tin khác:
Tin nổi bật
 • Tin hoạt động của Dự án CSR - Hội thảo chuyên đề “Quản lý hóa chất và cách thức tuân thủ các quy định quốc tế (REACH/ RoHs)” (16482)
 • Đánh giá về tình trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu tại Nam Cực (327)
 • Toàn cảnh Gặp gỡ ICT Xuân Ất Mùi 2015 (14344)
 • 10 cảnh báo về an ninh môi trường Việt Nam (16608)
 • Triển lãm VietWater 2012 tại Hà Nội ngày 6-8/11/2012 (17339)
 • 200 câu hỏi/đáp về môi trường (Q&A) (31097)
 • Hạn chế chất nguy hại trong các sản phẩm điện và điện tử (16595)
 • Bắt giữ và lưu trữ Carbon (Carbon capture and storage - CCS) (51336)
 • QUYẾT ĐỊNH 64 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (25593)
 • REACH: Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (56188)
 • Danh sách văn bản pháp quy ban hành (Bộ TN&MT) (28019)
 • Luật Tài nguyên nước (25866)
 • LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (20555)
 • Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (18945)
 • Quyết Định của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 01 năm 2007 V/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” (19751)
 • DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (2/10/2006) (86405)
 • Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải nguy hại (CTNH Sys 1.0) (28715)
 • Nghiên cứu và triển công nghệ DPS, quản lý lưới trạm và CSDL bão trên bản đồ Google Maps (17046)
 • THÔNG TƯ: Quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại (41917)
 • THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH (35322)
 • Triển khai thành công mạng riêng ảo tại Trung tâm Tư liệu KTTV và 9 Đài KTTV Khu vực (mạng VPN-TTTL) (19377)
 • Triển khai thành công hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng Hàng không Gia Lâm (KTHK-net 3.0) (24566)
 • Đầu đo mực nước ngập trong nước (Submerged Water Level Detector) (15471)
 • Catalogs sản phẩm JFE AdvanTech sử dụng trong hệ thống tích hợp Scada H (48548)
 • Danh sách các đơn vị được cấp phép hành nghề chất thải nguy hại. (63141)
 • Biến không khí thành nước sạch (220)
 • Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS Directives) (19596)
 • Ô nhiễm môi trường và video khiến cả thế giới im lặng (32566)
 • Cấp phép trực tuyến
  Username:
  Password: Information Đăng ký mới? -

  Hệ thống e-manifest sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất! Luật Bảo vệ Môi trường
  Thông tư 12 về cấp phép hành nghề CTNH
  Quyết định 23 về Danh mục chất thải nguy hại
  Quyết định 23 về Danh mục chất thải nguy hại (2)
  Danh mục DN được cấp phép
  Video Clips
  CTNH thường thức
  id_2627 (#51336) Bắt giữ và lưu trữ Carbon (Carbon capture and storage - CCS) - 22/12/2012
  id_2491 (#16595) Hạn chế chất nguy hại trong các sản phẩm điện và điện tử - 4/12/2011
  id_1942 (#28106) Dùng rác thải làm nhiên liệu để sản xuất xi măng - 10/11/2008
  id_1928 (#18165) Hệ thống quan trắc tự động nước thải tại KCN-KCX - 31/10/2008  Next to Page 2

  Câu hỏi về chất thải
  Theo Bạn chất thải nguy hại sẽ tồn tại nhiều nhất ở dạng, thể loại loại nào?
  Chất thải rắn
  Chất thải lỏng/bùn
  Chất thải khí
  Không rõ ràng
   [ Xem KQ ]

  Trở về đầu trang Tro ve dau trang  

  Số trực tuyến:
   
  Số truy nhập
  3154452

  CHATTHAINGUYHAI.NET
  Let the World be Free of Hazardous Waste
  Powered by MVC-Web CMS 1.2
  Contact email: intecom@minhviet.com.vn