Ngày 28-10-2016

Trang chủ | Diễn đàn | SiteMap | Bản đồ VN | English

  Tin tức - Sự kiện

  Phổ biến kiến thức

  Văn bản pháp quy

  Hệ thống CTNH 2.0

  Hỏi - Đáp về CTNH

  Công nghệ XL CTNH

  Ảnh-Video-Multimedia

 

ServicesSee net-traffic
www.chatthainguyhai.net
Hệ thống CTNHsys 2.0

THÔNG TƯ: Quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại


Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

a) Thông tư này quy định điều kiện về năng lực hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là CTNH).

b) Thông tư này áp dụng đối với:

- CTNH ở thể rắn, lỏng và bùn

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có các hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan tới việc phát sinh và quản lý CTNH.

                  c) Thông tư này không áp dụng đối với:

- Chất thải phóng xạ hơi, khí thải nước thải được xử lý tại hệ thống, công trình xử lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

- Các hệ thống, công trình xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

- Các hộ gia đình.

d) Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Thông tư này thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Danh mục CTNH là danh mục các loại chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Mã CTNH là mã số cho từng loại CTNH trong Danh mục CTNH.

b) Quản lý CTNH (sau đây viết tắt là QLCTNH) gồm các hoạt động đăng ký chủ nguồn thải, phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái sử dụng, xử lý (kể cả tái chế, thu hồi), tiêu huỷ CTNH.

              c) Chủ nguồn thải CTNH hay chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH.

              d) Chủ vận chuyển CTNH hay chủ vận chuyển là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở được cấp phép hành nghề, mã số QLCTNH để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và lưu giữ tạm thời CTNH.

              đ) Chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH hay chủ xử lý, tiêu huỷ là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở được cấp phép hành nghề, mã số QLCTNH để thực hiện việc lưu giữ tạm thời, xử lý (kể cả tái chế, thu hồi), tiêu huỷ CTNH.

              e) Cơ quan cấp phép QLCTNH (sau đây viết tắt là CQCP) là cơ quan có chức năng cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải và Giấy phép QLCTNH cho chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ. CQCP ở Trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Bảo vệ môi trường), ở địa phương là Sở Tài nguyên và Môi trường.

              g) Sổ đăng ký CTNH hay Sổ đăng ký chủ nguồn thải là hồ sơ do CQCP cấp cho chủ nguồn thải CTNH, trong đó liệt kê thông tin về chủng loại, số lượng CTNH đăng ký phát sinh và quy định nghĩa vụ, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của chủ nguồn thải đối với CTNH được đăng ký.

h) Giấy phép QLCTNH là tên gọi chung cho Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại do CQCP cấp cho chủ vận chuyển (còn gọi là Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH) hoặc chủ xử lý, tiêu huỷ (còn gọi là Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH), trong đó quy định cụ thể về địa bàn hoạt động, các phương tiện, thiết bị chuyên dụng được phép vận hành, các loại CTNH được phép quản lý cũng như  nghĩa vụ, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của chủ vận chuyển hoặc chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH.

i) Mã số QLCTNH là mã số do CQCP cấp kèm theo Sổ đăng ký chủ nguồn thải hoặc Giấy phép QLCTNH để phục vụ việc quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu về các chủ nguồn thải, chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH.

k) Chứng từ CTNH là bảng kê được phát hành bởi CQCP cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, dùng để theo dõi, kiểm soát CTNH từ khi phát sinh cho đến khi được xử lý, tiêu huỷ an toàn về môi trường. Chứng từ CTNH là tài liệu kèm theo hợp đồng vận chuyển, hợp đồng xử lý, tiêu huỷ CTNH, xác định việc chuyển giao trách nhiệm đối với CTNH giữa chủ nguồn thải và các chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH.

l) Địa bàn hoạt động là phạm vi địa lý tính theo đơn vị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mà các chủ vận chuyển hoặc chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH được phép cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc xử lý, tiêu huỷ CTNH cho các chủ nguồn thải trên đó.

qd_23-2006-qd-btnmt.pdf
thongtu_12-2006_tt-btnmt.pdf
tt12_cap_phep_ql_ctnh.doc

  Back to Prev Quay lại
* Mục lục tin:
id_2499 (#48723) Catalogs sản phẩm JFE AdvanTech sử dụng trong hệ thống tích hợp Scada H - 18/12/2011
id_2498 (#15500) Đầu đo mực nước ngập trong nước (Submerged Water Level Detector) - 18/12/2011
id_2467 (#17069) Nghiên cứu và triển công nghệ DPS, quản lý lưới trạm và CSDL bão trên bản đồ Google Maps - 22/6/2011
id_2155 (#24588) Triển khai thành công hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng Hàng không Gia Lâm (KTHK-net 3.0) - 20/3/2009
id_1938 (#19404) Triển khai thành công mạng riêng ảo tại Trung tâm Tư liệu KTTV và 9 Đài KTTV Khu vực (mạng VPN-TTTL) - 8/11/2008
id_1620 (#8038) Bảo vệ kết quả nhiệm vụ triển khai hệ thống quản lý thông tin chất thải nguy hại (giai đoạn 2) - 31/3/2008
id_1600 (#5388) Triển khai hệ thống thông tin quản lý chất thải (CTNH-Sys 2.0) tại Sở TN&MT Đồng Nai - 22/3/2008
id_1580 (#5533) Triển khai hệ thống thông tin quản lý chất thải (CTNH-Sys 2.0) tại Sở TN&MT Hải Phòng - 15/3/2008
id_1565 (#5053) Triển khai hệ thống thông tin quản lý chất thải (CTNH-Sys 2.0) tại Sở TN&MT Quảng Ninh - 11/3/2008
id_1157 (#7841) Hazardous Waste (tham khảo) - 3/8/2007
id_938 (#35356) THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH - 4/1/2007
id_937 (#9507) ĐIỀU KIÊN VỀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CTNH - 4/1/2007
id_934 (#11502) PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CTNHsys 1.0 (Hazedous Waste Management Information System – HW-MIS) - 2/1/2007
id_933 (#28746) Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải nguy hại (CTNH Sys 1.0) - 2/1/2007
id_932 (#86460) DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (2/10/2006) - 2/1/2007
id_928 (#41946) THÔNG TƯ: Quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại - 1/1/2007

Mục tin khác:
Tin nổi bật
 • Tin hoạt động của Dự án CSR - Hội thảo chuyên đề “Quản lý hóa chất và cách thức tuân thủ các quy định quốc tế (REACH/ RoHs)” (16517)
 • Đánh giá về tình trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu tại Nam Cực (480)
 • Toàn cảnh Gặp gỡ ICT Xuân Ất Mùi 2015 (14369)
 • 10 cảnh báo về an ninh môi trường Việt Nam (16635)
 • Triển lãm VietWater 2012 tại Hà Nội ngày 6-8/11/2012 (17366)
 • 200 câu hỏi/đáp về môi trường (Q&A) (31127)
 • Hạn chế chất nguy hại trong các sản phẩm điện và điện tử (16628)
 • Bắt giữ và lưu trữ Carbon (Carbon capture and storage - CCS) (51544)
 • QUYẾT ĐỊNH 64 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (25614)
 • REACH: Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (56332)
 • Danh sách văn bản pháp quy ban hành (Bộ TN&MT) (28049)
 • Luật Tài nguyên nước (25898)
 • LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (20577)
 • Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (18980)
 • Quyết Định của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 01 năm 2007 V/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” (19777)
 • DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (2/10/2006) (86460)
 • Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải nguy hại (CTNH Sys 1.0) (28746)
 • Nghiên cứu và triển công nghệ DPS, quản lý lưới trạm và CSDL bão trên bản đồ Google Maps (17069)
 • THÔNG TƯ: Quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại (41946)
 • THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH (35356)
 • Triển khai thành công mạng riêng ảo tại Trung tâm Tư liệu KTTV và 9 Đài KTTV Khu vực (mạng VPN-TTTL) (19404)
 • Triển khai thành công hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng Hàng không Gia Lâm (KTHK-net 3.0) (24588)
 • Đầu đo mực nước ngập trong nước (Submerged Water Level Detector) (15500)
 • Catalogs sản phẩm JFE AdvanTech sử dụng trong hệ thống tích hợp Scada H (48723)
 • Danh sách các đơn vị được cấp phép hành nghề chất thải nguy hại. (63372)
 • Biến không khí thành nước sạch (330)
 • Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS Directives) (19633)
 • Ô nhiễm môi trường và video khiến cả thế giới im lặng (32630)
 • Cấp phép trực tuyến
  Username:
  Password: Information Đăng ký mới? -

  Hệ thống e-manifest sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất! Luật Bảo vệ Môi trường
  Thông tư 12 về cấp phép hành nghề CTNH
  Quyết định 23 về Danh mục chất thải nguy hại
  Quyết định 23 về Danh mục chất thải nguy hại (2)
  Danh mục DN được cấp phép
  Video Clips
  CTNH thường thức
  id_2627 (#51544) Bắt giữ và lưu trữ Carbon (Carbon capture and storage - CCS) - 22/12/2012
  id_2491 (#16628) Hạn chế chất nguy hại trong các sản phẩm điện và điện tử - 4/12/2011
  id_1942 (#28140) Dùng rác thải làm nhiên liệu để sản xuất xi măng - 10/11/2008
  id_1928 (#18190) Hệ thống quan trắc tự động nước thải tại KCN-KCX - 31/10/2008  Next to Page 2

  Câu hỏi về chất thải
  Theo Bạn chất thải nguy hại sẽ tồn tại nhiều nhất ở dạng, thể loại loại nào?
  Chất thải rắn
  Chất thải lỏng/bùn
  Chất thải khí
  Không rõ ràng
   [ Xem KQ ]

  Trở về đầu trang Tro ve dau trang  

  Số trực tuyến:
   
  Số truy nhập
  3161988

  CHATTHAINGUYHAI.NET
  Let the World be Free of Hazardous Waste
  Powered by MVC-Web CMS 1.2
  Contact email: intecom@minhviet.com.vn